وام کوتاه مدت تامین شهریه صندوق رفاه دانشجویی

وام کوتاه مدت تامین شهریه صندوق رفاه دانشجویی

وام کوتاه مدت تامین شهریه به مبلغ نصف کل شهریه ترم می باشد

این وام برای نیم سال اول- نیمسال دوم و همچنین

برای ترم تابستانه هرسال تحصیلی قابل اخذمی باشد

اقساط  وام کوتاه مدت تا پایان هر ترم می باشد

*شرایط و مدارک موردنیاز جهت اخذ وام کوتاه مدت*

1-چک عضو شتاب ضامن

2- فیش حقوقی ضامن

3- کپی کارت شناسائی متقاضی

4- تکمیل فرم وام کوتاه مدت

***

-توضیحات : (لطفا با دقت بخوانید)

1- چک ضامن:

مبلغ چک  120% مبلغ وام نوشته شود ( در وجه صندوق رفاه دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر)

چک باید عضو شتاب باشد (سیبا -جام- طلائی- سپهر و ...)

چک بدون تاریخ و خط خوردگی نوشته شود ( بابت ضمانت نوشته نشود)

چک موسسات اعتباری و تعاونی پذیرفته نمی شود

2- فیش حقوقی ضامن:

آخرین فیش حقوقی از ضامن

3- کپی کارت شناسائی متقاضی:

یک کپی شناسنامه یا کپی کارت ملی یا کارت دانشجوئی

4- تکمیل فرم وام کوتاه مدت:

دریافت فرم وام از همین سایت یا مراجعه به انتشارات دانشگاه واقع در دانشکده انسانی

قسمت مشخصات مربوط به دانشجو باید توسط دانشجو

و قسمت مشخصات مربوط به ضامن باید توسط خود ضامن و بطور کامل و دقیق تکمیل گردد

 

*توجه - موارد منع استفاده از این وام:

این وام شامل دانشجویان میهمان-اخراجی-ترم یکی-در حال مرخصی و 2ترم مشروطی نمیشود .

 تبصره: دانشجویانی که حداقل یک ترم مشروطی داشته باشند با اخذ تعهد مبنی بر عدم مشروط شدن در ترم های آینده مشمول اخذ وام میشوند

*دانشجویانی که قبلا از این وام استفاده نموده اند پس از تسویه کامل وام خود میتوانند با تکمیل این فرم و آوردن کپی کارت شناسائی جهت اخذ مجدد این وام اقدام نمایند.