نام ونام خانوادگی : جلیل عظیم پور
رشته تحصیلی : فناوری اطلاعات
گرایش : کسب و کار هوشمند
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی :

azimpour. iaubushehr.ac.ir

iauiran [at]yahoo.com

  تلفن تماس : 07733683709