در دنياي امروز دانايي يکي از محورها و شاخص هاي اصلي پيشرفت و تعالي هر جامعه محسوب مي شود.منبع اصلي توليد اطلاعات و دانش جديد حاصل فعاليت هاي پژوهشي است که انجام مي گيرد. پژوهش فعاليتي منسجم براي رسيدن به شناختي روشن تر از مفاهيم پيرامون ماست. پژوهش راهي براي گسترش مرزهاي دانش و گشودن افق هاي تازه براي آيندگان است.