شماره تماس پژوهش  و فنآوری :

077-37624303

نمابر :

077-37724303

دفتر معاون پژوهش و فنآوری:

077-37624303

آدرس :

بوشهر - جم- دانشگاه آزاد اسلامی  جم 

 

 

پست الکترونیکی: info@jamiau.ac.ir