معیار ارزیابی اعتبار همایش

همایش بین­ المللی با داشتن یکی از شرایط زیر معتبر تشخیص داده می­شود.

الف) برگزار کننده همایش، انجمن علمی یا مرکز تحقیقاتی یا موسسه علمی (آکادمی) معتبر در موضوع همایش است.

ب) اعضای کمیته علمی برگزارکننده همایش از میان اعضای هیات علمی دانشگاه­های معتبر براساس رتبه­بندی سایت (Webometrics) و یا سایر سایت­های معتبر بین­المللی انتخاب شده باشند.

ج) همایش دارای پیشینه معتبر با سابقه برگزاری حداقل 3 بار پی در پی است.

د) رتبه دانشگاه برگزارکننده باید تا سه هزار در بین دانشگاه­های برتر جهان و براساس  سایت (Webometrics) یا سایر سایت­های معتبر جهانی است.

تبصره: شرکت در همایش­هایی که شرایط چهارگانه را رعایت نکرده باشند؛ مورد تأیید نیست. تشخیص غیرمعتبر بودن همایش­های بین­المللی خارج از کشور بر عهده شورای پزوهش و فناوری واحدهاست.