فرم های رساله دکتری

مراحل عنوان word pdf
مرحله اول
تکمیل فرم انتخاب موضوع + پرینت نتایج جستجوی سایت های اعلام شده
مرحله دوم
تکمیل فرم های پروپوزال
مرحله سوم
تکمیل فرم 7
مرحله سوم
پیش دفاع
مرحله چهارم
تکمیل فرم پیش داوری
مرحله پنجم
فرم های آمادگی جلسه دفاع+ ابلاغ نهایی
مرحله ششم
فرم 12
 
معرفی نامه ها

فرم های کارشناسی ارشد

مراحل عنوان علوم تحقیقات واحد بوشهر
مرحله اول
تکمیل فرم انتخاب موضوع + پرینت نتایج جستجوی سایت های اعلام شده
مرحله دوم
تکمیل فرم های پروپوزال
مرحله سوم
تکمیل فرم 7 (مجوز دفاع)+تنظیم پایان نامه (براساس آیین نامه نگارش) و فنربندی آن
مرحله چهارم
تکمیل فرم پیش داوری
مرحله پنجم
فرم های آمادگی جلسه دفاع+ ابلاغ نهایی
مرحله ششم
فرم 12
 
معرفی نامه ها

فرم های کارآموزی و پروژه کارشناسی

   فرم نمره کارآموزی
   فرم تعریف پروژه
   فرم نمره پروژه