منشور اخلاقی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی جم

خداوند رحمان و رحيم را شاكر و سپاسگزاريم كه توفيق خدمت در محيط مقدس دانشگاه را عنايت فرمود . توفيقي كه علاوه بر كسب روزي حلال، خدمت به برترينهاي جامعه را نيز در بر دارد.
در اين محيط مقدس برماست كه به عنوان كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي، تمامي همت و تلاش خود را به كار گرفته تا ارزشهاي حاكم بر جامعه و دانشگاه را آنچنان كه مي بايست به منصه ظهور برسانيم.


از اين رو متعهد مي شويم:
• با در نظر داشتن نام و ياد خداي متعال و داشتن خلوص نيت، سعه صدر، صدق در رفتار و گفتار، شعائر اسلامي را سرلوحه كارهاي خود قرار داده و در راستاي سلامت اداري محيط كاري خود كوشا باشيم.
• در جهت توسعه همه جانبه و پايدار دانشگاه قدم برداشته و درتقويت غرور ملي و ارزشي كشورمان سهيم باشيم.
• با آگاهي از جايگاه تعليم و تربيت در كاميابي بشر در ارتقاء اين ركن اصلي رشد و بالندگي تلاش نماييم.
• به رعايت شأن و كرامت انساني اساتيد، همكاران، دانشجويان و ارباب رجوع متعهد و پايبند باشيم.
• با اعتقاد به اصل احترام متقابل، با خوشرويي، متانت و برخورد مناسب با مراجعان رفتار نماييم.
• با ظاهري آراسته و پوشش مناسب در محيط كار حاضر شويم. 
• با نيت پاك و ايمان به خداوند متعال در راستاي سلامت اداري محيط كاري خود كوشا باشيم.
• خود را امانتدار و راز دار مراجعان دانسته و از افشاي اسناد، مدارك و اطلاعات شخصي اساتيد، دانشجويان و همكاران به ديگران خودداري نماييم.
• در ايجاد فرهنگ صرفه جويي همت گماشته و از هرگونه اسراف در اموال و امكانات خودداري نموده و در حفظ و استفاده صحيح آنها كوشا باشيم.
• در انجام وظايف نهايت دقت را كرده و با رعايت صداقت، انصاف، عدالت، ادب و نزاكت با برخوردي مشفقانه و مسئولانه به امور اساتيد، دانشجويان و همكاران رسيدگي نماييم.
• همراه با احساس مسووليت در برابر دانشگاه، وجدان كاري را كه يكي از عوامل اساسي در افزايش بهره وري است. مد نظر داشته باشيم.
• در انجام امور بر اساس احترام به اصل مشاركت و رعايت سلسله مراتب اداري با همفكري در ارتقاء سطح كيفي خدمات و اصلاح روشهاي كار كوشا باشيم.
• با كار وتلاش مستمر و بهره برداري از علم مديريت و تجربه صاحبنظران در ايجاد يك محيط سالم به دور از تبعيض، تهمت، غيبت، شايعه پراكني و... تلاش و كوشش نماييم.
• با باور و عمل به فرهنگ ديني و ملي و با تاكيد بر رعايت تقوا و عدالت و اعتدال مسئولانه براي ارائه پاسخ مناسب و يا پذيرش پيشنهادها و انتقادات سازنده، نهايت تلاش و كوشش را به كار گيريم.
• مطابق با قوانين و ضوابط تعريف شده دانشگاه به موقع در محل كار حاضر شده و در انجام وظايف بدون اتلاف وقت كوشا باشيم.
• در جهت تحقق اهداف متعالي دانشگاه دركسب دانش و رشد و شكوفايي خود مجدانه تلاش مي كنيم. 
و
اصول منشور اخلاقي را همواره مد نظر داشته و پيوسته رفتار و كردار خويش را در محيط كار با اين اصول مورد سنجش قرار دهيم، به مسئوليت جمعي خود در خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي قزوين معتقد باشيم و با ياري خداوند تمام سعي و توان خود را براي عزت و سر بلندي بيش از پيش اين مجموعه عظيم انساني كه حاصل سالها تلاش و كار صادقانه انسانهاي بزرگ است به كار بنديم.


توفيق من (در هر كار)تنها با خدا است بر او توكل كرده ام و به درگاه او باز مي گردم