نه داناتر آنکس که والا بود                 که والاتر آنکس که دانا بود

دانایی مبتنی بر عام و دانش در دنیای امروز جایگاه خود را پیدا نموده و علوم و فنون دانش بنیان جیگزین علوم و فنون قدیمی شده اند و معیارهای سنجش را عوض نموده است .امروزه توجه به سلولهای خاکستری مغزها بجای توجه به مادیات  اهمیت بسیار یافته و پژوهشگران و محققان در صف اول توسعه پایدار کشورها قرار گرفته اند .

لذا دانشگاه جم با توجه ویژه به این مهم در صدد تاسیس شرکتهای دانش بنیان با همکاری اساتید و دانشجویان خود اهتمام دارد و با همت دانشگاه استان تلاش در تبدیل این دانشگاه به دانشگاه صنعتی جم را داریم .

دکتر جلیل عظیم پور

اخبار و اطلاعیه های معاونت پژوهش و فناوری