آرایش کلی رشته های دروس کارشناسی ارشد

عنوان رشته pdf
ادبیات نمایشی
آموزش زبان انگلیسی
تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
تعلیم و تربیت اسلامی-برنامه ریزی درسی-ورودی 90 به بعد
تعلیم و تربیت اسلامی-برنامه ریزی درسی-وردی 90
تعلیم و تربیت اسلامی.تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
حسابداری
حقوق بین الملل
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق خصوصی
روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی
فرهنگ و زبان های باستانی
کامپیوتر.شبکه
کامپیوتر.نرم افزار
کامپیوتر.هوش مصنوعی
مدیریت اجرایی
مدیریت آموزشی
منابع طبیعی.گرایش تکثیروپرورش آبزیان
مهندسی برق.الکترونیک
مهندسی برق.قدرت
مهندسی برق.کنترل
مهندسی برق.مخابرات
مهندسی راکتور
مهندسی شیلات
مهندسی شیمی.بیوتکنولوژی
مهندسی عمران _ سازه (ورودی های 92 به بعد)   
 مهندسی عمران- سازه ورودی های ماقبل92
مهندسی عمران- زلزله ورودی های ماقبل 92
مهندسی عمران- زلزله ورودی های 92 به بعد
مهندسی معماری
مهندسی مکانیک