نام ونام خانوادگی : مهران حسین افشاری
رشته تحصیلی : حسابداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی : mehranafs@gmail.com
آدرس صفحه خانه : dknslfn/dse
تلفن تماس : 07733683707